• Post category:Business

Turnkey Projects คืออะไร?

Turnkey Projects คือ การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จที่บริษัทจะจ้างอีกบริษัทที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาผลิตหรือสร้างโครงการที่ต้องการจนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ โดยระหว่างการก่อนสร้างโครงการ Turnkey Project บริษัทที่เป็นผู้รับเหมาโครงการจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการลงทุนของโครงการจนกว่าจะส่งมอบและได้เงินค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้

โครงการแบบ Turnket Projects เป็นรูปแบบของธุรกิจที่มักจะใช้กับโครงการขนาดใหญ่และเฉพาะทางที่ผู้ว่าจ้างขาดความสามารถและบุคลากรเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว เช่น โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อสังหาริมทรัพย์ และโรงงานที่เทคโนโลยีสูง เป็นต้น

โดยคำว่า Turnkey Project มีที่มาจากการที่ผู้รับเหมาจัดการตั้งแต่ต้นจนจบและส่งมอบเมื่อโครงการเสร็จสิ้นตามที่ตกลงกันไว้ ในขณะที่ฝั่งผู้ว่าจ้างสามารถใช้โครงการที่แล้วเสร็จได้ทันที เหมือนกับการสั่งสร้างบ้านที่ผู้รับเหมาสร้างเสร็จแล้วยื่นกุญแจให้ผู้ซื้อที่แค่บิดกุญแจ (Turn-key) เข้าบ้านก็สามารถใช้งานได้ทันที

ตัวอย่างเช่น การที่ประเทศ B ต้องการสร้างรถไฟฟ้า แต่ไม่มีความรู้ความสามารถในการสร้างรถไฟฟ้าดังกล่าว ประเทศ B จึงจ้างผู้รับเหมาจากประเทศ C ที่มีความรู้มาจัดการสร้างรถไฟฟ้าให้เสร็จสิ้นตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน


ข้อได้เปรียบของ Turnkey Projects

ประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากในสิ่งที่บริษัทไม่มีความรู้ เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ (Know-How) ในโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการเฉพาะทางบางอย่าง การจ้างผู้รับเหมาที่มีความสามารถเฉพาะจึงช่วยลดเวลาได้อย่างมาก ทั้งเวลาในการศึกษาหาความรู้เฉพาะทางที่ไม่ถนัด อีกทั้งยังช่วยหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากความไม่เชี่ยวชาญที่จะกลับมาเป็นปัญหาในอนาคต

การถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังผู้รับเหมา เนื่องจากความเสี่ยงของโครงการ เงินลงทุน และความรับผิดต่อโครงการ Turnkey Project ดังกล่าวจะเป็นของผู้รับเหมาไปจนกว่าโครงการดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กับผู้ซื้อ

ระยะเวลาที่สามารถคาดเดาได้ การที่ผู้รับเหมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในโครงการดังกล่าว ทำให้ผู้รับเหมาสามารถประเมินระยะเวลาที่แน่นอนได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้การที่ผู้รับเหมาเป็นผู้แบกรับภาระความเสี่ยงของโครงการไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ การทำงานให้เสร็จเรียบร้อยให้เร็วที่สุดจึงเป็นแรงจูงใจที่ผู้รับเหมาจะทำงานให้เสร็จตามกรอบเวลา

ข้อได้เปรียบจากความแน่นอนด้านราคา เนื่องจากการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จหรือ Turnkey Projects จะตกลงราคาแบบเหมาเอาไว้ในสัญญา ซึ่งช่วยให้ให้ผู้ว่าจ้างสามารถคำนวนผลตอบแทนจากการลงทุนเนื่องจากเห็นต้นทุนราคาที่ชัดเจนจากที่ตกลงกันเอาไว้

ข้อจำกัดของ Turnkey Projects

ข้อจำกัดของ Turnkey Project คือ การที่ผู้ว่าจ้างไม่มีอำนาจเหนือการตัดสินใจของผู้รับเหมาในการก่อสร้างและออกแบบในระหว่างการก่อสร้างหรือการผลิต ถ้าหากผู้ว่าจ้างไม่มีความเข้าใจในความต้องการของตนหรือไม่ตกลงสิ่งที่ต้องการ (และไม่ต้องการ) เมื่อรับมอบโครงการอาจได้สิ่งที่ไม่ต้องการหรือขาดสิ่งที่ต้องการ

อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวแก้ไขได้ด้วยการตกลงความต้องการ (และไม่ต้องการ) ที่ชัดเจนตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ รวมถึงติดตามความคืบหน้าแต่ละช่วงของโครงการอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจใช้บุคคลที่ 3 ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและตรวจสอบ

Finvestory

บทความเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ในโลกที่ทุกคนต่างลงทุน