• Post category:Economics

THOR คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคารของไทย Thai Overnight Repurchase Rate : THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยรายวันเพื่อใช้สำหรับสะท้อนภาวะตลาดการเงินของไทย เพื่อใช้เป็นดอกเบี้ยอ้างอิงของตลาดการเงินในธุรกรรมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว เช่น สินเชื่อ หุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย THOR จะคำนวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจากอัตราตราดอกเบี้ยกู้ยืมของธุรกรรมระหว่างธนาคารในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนช่วงระยะเวลาข้ามคืน และเผยแพร่ทุกวันทำการเวลา 17.00 น. พร้อมกับ THOR Average ที่จะประกาศในเวลา 09.30 น. ผ่านเว็บไซต์อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Thai Overnight Repurchase Rate (THOR)

ดอกเบี้ย THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยออ้างอิงของไทยที่จะมาแทน LIBOR ซึ่งเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในการทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิง THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Overnight Indexed Swap: OIS) โดยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารกสิกรไทย

การเปลี่ยนมาใช้ Thai Overnight Repurchase Rate หรือ THOR Rate คือ สิ่งที่เป็นผลมาจากการที่ดอกเบี้ย LIBOR (London Interbank Offered Rate) ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดการเงินโลกมาอย่างยาวนานจะยุติบทบาทลงในสิ้นปี 2564 ทำให้แต่ละประเทศต้องพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในประเทศขึ้นมาเองรวมถึงประเทศไทย

ดอกเบี้ย THOR อ้างอิงจากอะไร

ดอกเบี้ย THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณธุรกรรม (Volume-Weighted Average) ของธุรกรรมในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืน (Repo) เฉพาะธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็น Qualified Transaction ซึ่งจะต้องเข้าเงื่อนไขทั้งหมด ดังนี้

  1. ธุรกรรมที่คู่สัญญา 2 ฝั่งเป็นธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
  2. ธุรกรรมระยะข้ามคืนที่มีการตกลงและชำระราคาในวันนั้น โดยการตกลงเกิดขึ้นระหว่างเวลา 7.00 น. ถึง 16.00 น. รวมถึงธุรกรรมที่รายงานมายังสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 16.30 น.
  3. ธุรกรรมขนาด 100 ล้านบาทขึ้นไป

ในกรณีที่ไม่มี Qualified Transaction ดอกเบี้ย THOR ในวันนั้นจะเผยแพร่โดยใช้ค่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ของวันทำการก่อนหน้าปรับด้วยการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะข้ามคืนในวันเดียวกันจาก BIBOR ของวันทำการก่อนหน้า

ดอกเบี้ย THOR คือ Thai Overnight Repurchase Rate ดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ไทย
วิธีคำนวณอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ในกรณีที่ไม่มี Qualified Transaction

สรุป อัตราดอกเบี้ย THOR คือ อัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงจากดอกเบี้ยกู้ยืมของธุรกรรมระหว่างธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีธุรกรรมขนาด 100 ล้านบาทขึ้นไปในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนช่วงระยะเวลาข้ามคืน

อัตราดอกเบี้ย THOR Average

THOR Average คือ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่คำนวณจากการคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR แบบทบต้นย้อนหลังในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้แก่ ช่วงระยะเวลา 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน เพื่อสะท้อนอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมสำหรับงวดที่สิ้นสุดในวันเผยแพร่ THOR Average

ดอกเบี้ย THOR Average จะใช้วิธีการคำนวณ โดยเริ่มจากการใช้ ดอกเบี้ย THOR วันก่อนหน้าวันเผยแพร่ THOR Average ย้อนกลับไปหาวันเดียวกันกับวันที่เผยแพร่ ในระยะ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือนก่อนหน้านั้น

THOR Average คือ ดอกเบี้ยอ้างอิง THOR
สูตรคำนวณดอกเบี้ย THOR Average
  • t คือ วันที่เผยแพร่ข้อมูล THOR Average
  • THORi คือ อัตราดอกเบี้ย THOR ในวันทำการ i
  • i คือ วันทำการ (business day) แต่ละวันในช่วงเวลาที่คำนวณ
  • ai คือ จำนวนวันปฏิทิน (calendar day) ที่ใช้ THORi (ถ้า i คือวันศุกร์ THORi จะใช้สำหรับวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์รวม 3 วัน ai ก็จะเท่ากับ 3)
  • dc คือ จำนวนวันปฏิทิน (calendar day) ในช่วงเวลา 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน

สำหรับการนับจำนวนวัน dc จะนับย้อนหลังแบบวันชนวัน จาก t ไปหาที่วันเริ่มต้นคำนวณ และปรับวันเริ่มต้นคำนวณที่ตรงกับวันหยุดด้วยวิธี modified preceding โดยในกรณีที่เมื่อนับแบบวันชนวันแล้ววันเริ่มต้นคำนวณตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนวันเริ่มต้นคำนวณไปเป็นวันทำการก่อนหน้า แต่ถ้าเลื่อนแล้ววันเริ่มต้นกลายเป็นเดือนก่อนให้เลื่อนวันเริ่มต้นเป็นวันทำการถัดไปแทน

อ้างอิงจาก:

Finvestory

บทความเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ในโลกที่ทุกคนต่างลงทุน