• Post category:Business

SWOT คืออะไร?

SWOT คือ เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจจากทั้งปัจจัยภายนอก โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ประกอบด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength), จุดอ่อน (Weakness), โอกาส (Opportunity), และอุปสรรค (Threat) ของธุรกิจ

 • Strength คือ จุดแข็งที่เป็นความได้เปรียบ
 • Weakness คือ จุดอ่อนที่เป็นความเสียเปรียบ
 • Opportunity คือ โอกาสที่ส่งผลดีต่อธุรกิจ
 • Threat คือ อุปสรรคที่ขัดขวางธุรกิจ

การวิเคราะห์ SWOT จะทำให้ธุรกิจเห็นว่าในขณะนั้นธุรกิจมีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน และปัจจัยภายนอกอะไรบ้างที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการแข่งขันของธุรกิจ เพื่อนำผลจากการวิเคราะห์ไปใช้ต่อยอดในการวางแผนกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น การนำไปต่อยอดกับ TOWS Matrix เพื่อสร้างกลยุทธ์ขึ้นมาสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจ

ข้อควรระวังสำหรับการวิเคราะ์ SWOT Analysis คือต้องเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง วัดได้จริง และไม่เข้าข้างตัวเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าบอกว่ามีจุดแข็งที่ฐานะทางการเงินแข็งแรง ฐานะการเงินของธุรกิจจากงบการเงินก็ควรจะมากกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของธุรกิจเดียวกัน

SWOT คือ ตาราง SWOT Analysis Template SWOT Matrix
SWOT Analysis Template แบบที่ 1 (กดที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดเต็ม)
SWOT Analysis Template ตาราง SWOT คือ ตัวอย่าง SWOT Analysis
SWOT Analysis Template แบบที่ 2 (กดที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดเต็ม)

โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis สามารถทำได้ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของตาราง SWOT Matrix ทั้ง 2 รูปแบบตามภาพด้านบน หรืออาจวิเคราะห์ด้วยการทำเป็นลิสต์รายการก็ได้เช่นกัน

Strength (จุดแข็ง)

Strength คือ จุดแข็งที่เป็นจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นที่เป็นคู่แข่ง ซึ่งปัจจัยที่เป็นจุดแข็งในการวิเคราะห์ SWOT จะต้องเป็นสิ่งที่ธุรกิจสามารถควบคุมและแก้ไขได้เอง โดยการวิเคราะห์ SWOT ในส่วนของ Strength หรือจุดแข็งสามารถทำได้ด้วยการตอบคำถามเหล่านี้

อะไรคือสิ่งที่ธุรกิจได้เปรียบคู่แข่ง? ตัวอย่างเช่น ฐานะทางการเงินเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ต้นทุนการผลิต คุณภาพสินค้า ความรวดเร็วในการผลิต ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ต้นทุนในการวางขายสินค้า คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ ต้นทุนวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ช่องทางจัดจำหน่าย และความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า เป็นต้น

ภาพลักษณ์ของแบรนด์ในสายตาผู้บริโภคเป็นอย่างไร? ที่ผู้บริโภครู้สึกต่อแบรนด์ของเราเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ถ้าหากว่าภาพลักษณ์ดีกว่าก็จะกลายเป็นจุดแข็ง (ในทางกลับกันถ้าแย่กว่าจะกลายเป็นจุดอ่อน)

ความแตกต่างของสินค้าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง (มีหรือไม่?) ถ้าหากเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่มีใครเหมือนหมายความว่าเป็นผู้นำของตลาดสินค้าดังกล่าว

ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) มากกว่าคู่แข่งหรือไม่? ถ้าหากส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าหมายความว่ากำลังผู้นำเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

อะไรคือที่คู่แข่งกลัวหรือพยายามเอาชนะเรา แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้หรือต้องทุ่มทรัพยากรเพื่อเอาชนะ? โดยส่วนมากมักจะเป็นจุดแข็งที่คู่แข่งมองเป็นเป้าหมายในการชิงส่วนแบ่งทางการตลาด

Weakness (จุดอ่อน)

Weakness คือ จุดอ่อนที่เป็นข้อด้อยของธุรกิจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจเสียเปรียบในการแข่งขัน แต่เป็นสิ่งที่สามารถแก้ไข (หรือพอจะแก้ไขได้) และควบคุมได้ โดยการวิเคราะห์ SWOT ในส่วนของจุดอ่อนสามารถทำได้โดยการตั้งคำถามแบบเดียวกับการวิเคราะห์ Strenght

สำหรับ SWOT ตัวอย่างในส่วนของ Weaknesses (จุดอ่อน) ที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • ต้นทุนทางการเงินที่น้อยกว่าบริษัทคู่แข่ง ซึ่งนำไปสู่ข้อจำกัดหลายอย่าง
 • ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ที่ต่ำกว่า
 • สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างในปัจจุบัน (มักจะเกิดขึ้นในสินค้าใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาด)
 • ต้นทุนในการผลิตสูงกว่าคู่แข่งในคุณภาพที่เท่ากัน ทำให้กำไรต่อหน่วยต่ำกว่า
 • กระบวนการผลิตประสิทธิภาพไม่สูงมาก ทำให้เกิดการผลิตที่ผิดพลาดและกลายเป็นต้นทุนที่ไม่จำเป็น

Opportunity (โอกาส)

Opportunity คือ โอกาสที่ส่งผลดีต่อธุรกิจ ซึ่งธุรกิจจะสามารถหาประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้ โดยโอกาสจะเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เองและจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผ่านไปถึงจุดหนึ่ง

SWOT ตัวอย่าง ในส่วนของการวิเคราะห์ Opportunities หรือโอกาสที่สามารถพบได้บ่อย ได้แก่

 • นโยบายของรัฐบาลที่ส่งผลดีต่อธุรกิจ เช่น นโยบายด้านภาษี การสนับสนุนการลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ การส่งเสริมการส่งออก และนโยบายอื่น ๆ
 • ราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้ต้นทุนการขนส่งลดลง นอกจากนี้ราคาน้ำมันที่ลดลงยังทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมลดลง
 • เทรนด์ความสนใจของลูกค้าที่ให้ความสนใจสินค้าของธุรกิจมากขึ้น ซึ่งทำให้ตลาดโดยรวมใหญ่ขึ้นมีลูกค้ามากขึ้น
 • กฎหมายบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทำให้ธุรกิจได้รับประโยชน์

Threat (อุปสรรค)

Threat คือ ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ โดยการจัดการกับอุปสรรคส่วนใหญ่จะเป็นการรอให้อุปสรรคหายไปเองหรือหลีกเลี่ยงเท่าที่จะเป็นไปได้

ตัวอย่างของ Threats (อุปสรรค) ที่พบได้บ่อยในการวิเคราะห์ SWOT ได้แก่

 • ราคาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่น ราคาน้ำมัน ราคาโลหะ ราคาแร่บางชนิด และราคาสินค้าเกษตร
 • ผลกระทบจากโรคระบาด เช่น ไข้หวัด และโควิด-19
 • ความสนใจในธุรกิจที่เพิ่มขึ้น จนทำให้มีคู่แข่งเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตาม
 • สินค้าทดแทนมีมากขึ้น ทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกทดแทนมากขึ้น
 • สภาวะเศรษฐกิจซึ่งมีผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค

ข้อมูลอ้างอิงจาก: GreedisGoods, Investopedia, Wikipedia

Finvestory

บทความเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ในโลกที่ทุกคนต่างลงทุน