• Post category:Finance

Proof of Address คืออะไร?

Proof of Address คือ หลักฐานแสดงที่อยู่อาศัยปัจจุบันของบุคคล ที่ใช้ในการยืนยันตัวตนและที่อยู่ของบุคคลในการใช้บริการในอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบควบคุม อย่างเช่น ในอุตสาหกรรมการเงิน

โดยรวม Proof of Address จะใช้เพื่อยืนยันที่อยู่อาศัยปัจจุบันของบุคคล และมักจำเป็นสำหรับเหตุผลทางกฎหมาย ข้อบังคับ และการปฏิบัติ

สำหรับเหตุผลที่ผู้ให้บริการต้องการหลักฐาน Proof of Address ได้แก่:

การยืนยันตัวตน: ซึ่งเป็นการใช้หลักฐานแสดงที่อยู่ช่วยยืนยันตัวตนของบุคคลร่วมกับหลักฐานการยืนยันตัวตนรูปแบบอื่น ๆ เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ในบางอุตสาหกรรม อย่างเช่น การธนาคาร มีข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลลูกค้า รวมถึงหลักฐานแสดงที่อยู่ของลูกค้าเพื่อป้องกันปัญหาอย่างเช่นการเปิดบัญชีปลอม

ข้อกำหนดทางกฎหมายและสัญญา: สัญญา ข้อตกลง หรือกระบวนการทางกฎหมายบางอย่างอาจกำหนดให้ต้องมีหลักฐานแสดงที่อยู่เพื่อยืนยันที่อยู่ของบุคคลที่ใช้บริการ

วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร: บางครั้งผู้ให้บริการอาจต้องการหลักฐานที่อยู่สำหรับการสื่อสารกับลูกค้าทางไปรษณีย์

Proof of Address หาจากไหนได้บ้าง?

เอกสารที่สามารถนำมาใช้เป็น Proof of Address ได้จะขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้นยอมรับเอกสารใดบ้าง ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในหลาย ๆ สถานการณ์ แต่โดยทั่วไปเอกสารที่สามารถใช้เป็น Proof of Address ได้จะประกอบด้วย:

  • บิลค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าแก๊ส
  • บิลค่าโทรศัพท์บ้าน (โดยส่วนใหญ่ไม่รับบิลค่ามือถือ)
  • ใบแจ้งยอด/จดหมายที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน (กรณีใช้ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ต้องปิดหมายเลขบัตรให้ดีด้วย)
  • ใบกำกับภาษีโรงเรือนหรือใบกำกับภาษีเทศบาล
  • ใบแจ้งยอดจำนอง
  • สัญญาเช่า (หรือสัญญาเช่าซื้อ)

ทั้งนี้แนะนำให้ตรวจสอบจากผู้ให้บริการที่ต้องการ Proof of Address ว่ารับเอกสารใดบ้างและไม่รับเอกสารใดบ้างในการใช้ยืนยันที่อยู่ ซึ่งบริการส่วนใหญ่จะบอกรายละเอียดเอาไว้ครบถ้วนบนเว็บไซต์ โดยเฉพาะกับการเปิดพอร์ตหุ้นและการเปิดบัญชีซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี่ต่าง ๆ

Finvestory

บทความเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ในโลกที่ทุกคนต่างลงทุน