• Post category:Business

PESTEL Analysis คืออะไร?

PESTEL Analysis คือ เครื่องมือทางกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ทั้ง 6 ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ Political, Economic, Social, Technology, Environmental, และ Legal

ซึ่งปัจจัยภายนอกแต่ละปัจจัยสามารถส่งผลต่อธุรกิจโดยเป็นได้ทั้งโอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ

โดย PESTEL Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก PEST Analysis ที่เดิมเป็นการวิเคราะห์ 4 ปัจจัยด้วยการเพิ่มปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจเข้ามาอีก 2 ปัจจัยคือ Environmental และ Legal โดยทั้ง 6 ปัจจัยมีความหมายดังนี้

 • Political คือ ด้านการเมือง
 • Economics คือ ด้านเศรษฐกิจ
 • Social คือ ด้านสังคม
 • Technology คือ ด้านเทคโนโลยี
 • Environmental คือ ด้านสภาพแวดล้อม
 • Legal คือ ด้านกฎหมาย

การวิเคราะห์ PESTEL Analysis คือสิ่งที่จะทำให้เห็นว่าปัจจัยภายนอกอะไรบ้างที่มีผลต่อธุรกิจและอยู่ในรูปแบบของโอกาสหรืออุปสรรคเพื่อนำผลไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ต่อไป ซึ่งการวิเคราะห์ PESTEL Analysis สามารถทำได้ด้วยการระบุว่าแต่ละรายการส่งผลดี (โอกาส) หรือผลเสียต่อธุรกิจ (อุปสรรค) โดยให้คะแนนในแต่ประเด็นว่ามีผลมากแค่ไหน


Political

Political คือ ปัจจัยเกี่ยวกับการเมืองและนโยบายทางการเมืองต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ประเด็นดังต่อไปนี้

การเติบโตของเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ที่ในท้ายที่สุดจะส่งผลมาที่กำลังซื้อของประชาชนภายในประเทศ โดยอาจวิเคราะห์ได้จากการเติบโตของ GDP, การจ้างงาน, และการว่างงาน

นโยบายของรัฐที่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจ เช่น ความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ สิทธิประโยชน์ทางภาษี กฎหมายเกี่ยวกับภาษี และมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ จากรัฐบาลที่มีผลต่อธุรกิจ

นโยบายกีดกันทางการค้า ทั้งภาษีและไม่ใช่ภาษี รวมถึงกฎหมายป้องกันการผูกขาดในประเทศที่เข้าไป

ระบบการปกครองและเสถียรภาพทางการเมือง ของประเทศนั้นเหมาะกับการลงทุนหรือไม่ มีการประท้วงปิดถนนบ่อยหรือไม่ รัฐมีการเข้ามาแทรกแซงการลงทุนของเอกชนบ่อยแค่ไหน

Economic

Economic คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเงินภายในประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตและกำลังซื้อของผู้บริโภค โดย PESTEL Analysis ในส่วนของ Economic ประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้

การเติบโตของเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ที่ในท้ายที่สุดจะส่งผลมาที่กำลังซื้อของประชาชนภายในประเทศ โดยอาจวิเคราะห์ได้จากการเติบโตของ GDP, การจ้างงาน, รายได้เฉลี่ยของประชาชน, และการว่างงาน

สเถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะกับธุรกิจที่ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ

ต้นทุน (Cost) ของการทำธุรกิจในประเทศที่ทำการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น ค่าแรงงาน ราคาวัตถุดิบ และต้นทุนทางการเงินที่สะท้อนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง

Social

Social คือ ปัจจัยภายนอกด้านสังคมที่สะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละประเทศ โดยการวิเคราะห์ PESTEL Analysis ในส่วนของ Social ประกอบไปด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้

วัฒนธรรม รวมถึงค่านิยม ทัศนคติ ธรรมเนียม และประเพณี

พฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) ผู้บริโภคในประเทศนั้นมีนิสัยในการจับจ่ายใช้สอยอย่างไร เช่น ซื้อของครั้งละชิ้นหรือซื้อของครั้งละแพ็ค

วิถีชีวิต (Lifestyle) คนในประเทศนี้มีไลฟ์สไตล์อย่างไร เทรนด์การใช้ชีวิตอย่างไร มีทัศนคติต่อการทำงานอย่างไร อะไรที่กำลังเป็นกระแส รวมถึงสังคมชอบอะไร/ไม่ชอบอะไร

Technology

Technology คือ ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับเทคโนโลยีของประเทศที่เรากำลังทำการวิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์ว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือส่งผลต่อธุรกิจในประเทศนั้นอยู่ในระดับไหน

โครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น อินเตอร์เน็ต ไฟฟ้า น้ำ การคมนาคม รวมถึงต้นทุนของช่องทางในการขนส่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องใช้

เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและการเข้าถึงเทคโนโลยีอยู่ในระดับใด ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศยังใช้เทคโนโลยีแบบไหนกันอยู่ หรือช่องทางในการเข้าถึงสื่อคนในประเทศนั้นเข้าถึงสื่อจากอะไร ถ้าต้องการหาพนักงานที่เข้าใจเทคโนโลยีในระดับที่ต้องการสามารถหาได้ง่ายแค่ไหนในกรณีที่ต้องการนำมาเป็นพนักงาน

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เป็นการวิเคราะห์ว่าภายในประเทศได้รับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาหรือไม่ และมีอยู่มากน้อยแค่ไหน และในประเทศนั้นบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนามีอยู่มากน้อยแค่ไหนในกรณีที่ต้องทำการวิจัยและพัฒนา

Environment

Environmental คือ ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศที่เข้าไปลงทุน (ซึ่งมักจะส่งผลต่อกิจกรรมทางโลจิสติกส์) ซึ่งประกอบด้วยประเด็นดังนี้

 • สภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางธรรมชาติ และลักษณะทางภูมิศาสตร์
 • ลักษณะทางธรรมชาติ
 • ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
 • ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยหรือไม่
 • ติดกับประเทศบางประเทศที่สามารถใช้ประโยชน์หรือไม่

Legal

Legal คือ ปัจจัยเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อห้ามต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยส่วนมากมักจะส่งผลกับธุรกิจในเชิงข้อห้ามหรือข้อจำกัด ประกอบด้วย

 • กฎหมายค่าแรงขั้นต่ำ (Minimum Wage)
 • กฎหมายแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน และสิทธิประโยชน์พื้นฐานของแรงงาน
 • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น เครื่องหมายอย. และกฎหมายฉลากสินค้าในจีน
 • เรื่องเกี่ยวกับภาษี ได้แก่ อัตราภาษี การยกเว้นภาษี และสิทธิพิเศษทางภาษี
 • ระเบียบ กฎ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขการก่อตั้งบริษัท เงื่อนไขในการเข้ามาการลงทุน และสัดส่วนการลงทุนที่กฎหมายกำหนด

Finvestory

บทความเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ในโลกที่ทุกคนต่างลงทุน