• Post category:Business

PEST Analysis คืออะไร?

PEST Analysis คือ เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกทั้ง 4 ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจ ได้แก่ Political, Economic, Social, และ Technology

โดยการวิเคราะห์ PEST Analysis จะทำให้เห็นว่าในแต่ละปัจจัยมีเรื่องใดบ้างที่เป็นโอกาสและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ

การวิเคราะห์ PEST Analysis มักจะใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกในระดับมหภาคที่ส่งผลต่อธุรกิจเพื่อนำผลการวิเคราะห์ PEST ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนทางกลยุทธ์อื่น ๆ ในลำดับถัดไป

PEST Analysis ประกอบด้วย 4 ปัจจัยภายนอก ได้แก่

  • Political คือ ด้านการเมือง
  • Economics คือ ด้านเศรษฐกิจ
  • Social คือ ด้านสังคม
  • Technology คือ ด้านเทคโนโลยี

โดยในการวิเคราะห์ PEST Analysis ผู้วิเคราะห์อาจใช้การให้คะแนนปัจจัยภายนอกตามระดับผลกระทบของปัจจัยภายนอกนั้นต่อธุรกิจ หรือใช้เพียงแค่การระบุว่าเป็นโอกาสหรืออุปสรรคก็ได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้วิเคราะห์จะต้องระบุได้ว่าทำไมปัจจัยนั้น ๆ ถึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจ


Political

Political คือ ปัจจัยด้านการเมืองและนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ส่งผลต่อธุรกิจในประเทศที่ทำการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งผลถึงการอำนวยความสะดวกหรือการกีดกันการดำเนินธุรกิจภายในประเทศ ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

ระบบการปกครอง ของประเทศนั้นเหมาะกับการลงทุนหรือไม่ รัฐมีการเข้ามาแทรกแซงการลงทุนของเอกชนบ่อยแค่ไหน

เสถียรภาพทางการเมือง การเมืองมีปัญหาบ่อยหรือไม่ มีการเปลี่ยนผู้นำบ่อยหรือไม่ มีการออกมายึดอำนาจบ่อยแค่ไหน และความสามารถของรัฐบาลประเทศนั้นเป็นอย่างไร

นโยบายของรัฐที่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจ เช่น ความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ สิทธิประโยชน์ทางภาษี กฎหมายเกี่ยวกับภาษี และมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ จากรัฐบาลที่มีผลต่อธุรกิจ

นโยบายกีดกันทางการค้า ทั้งภาษีและไม่ใช่ภาษี รวมถึงกฎหมายป้องกันการผูกขาด

กฎหมายแรงงาน เป็นเรื่องที่ส่งผลโดยตรงกับพนักงาน การจ้างงาน การจ่ายเงินพนักงาน การไล่พนักงานออก และสวัสดิการขั้นพื้นฐานของพนักงาน


Economic

Economic คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อธุรกิจ โดยปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่จะส่งผลต่อธุรกิจในเรื่องของกำลังซื้อของผู้บริโภคและต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

การเติบโตของเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ที่ในท้ายที่สุดจะส่งผลมาที่กำลังซื้อของประชาชนภายในประเทศ โดยอาจวิเคราะห์ได้จากการเติบโตของ GDP, การจ้างงาน, และการว่างงาน

ต้นทุน เช่น ต้นทุนค่าแรง ต้นทุนวัตถุดิบ หรือแม้กระทั่งต้นทุนทางการเงินที่สามารถอ้างอิงได้จากอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate)

ระดับของเงินเฟ้อหรือเงินฝืดภายในประเทศ เป็นตัวเลขที่สะท้อนการเพิ่มขึ้นของระดับราคาของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าโดยรวมภายในประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนหรือไม่

รายได้ของประชากรในประเทศ เฉลี่ยแล้วประชาชนมีรายได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ มีค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่ ซึ่งจะส่งผลกับเรื่องของต้นทุนค่าแรง และกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศ


Social

Social คือ ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และลักษณะนิสัยของประชากรในประเทศนั้น ๆ โดยการวิเคราะห์ PEST Analysis ในส่วนของ Social สามารถวิเคราะห์ได้จากประเด็นต่อไปนี้

วัฒนธรรม รวมถึงค่านิยม ทัศนคติ ธรรมเนียม และประเพณี

พฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) ผู้บริโภคในประเทศนั้นมีนิสัยในการจับจ่ายใช้สอยอย่างไร เช่น ซื้อของครั้งละชิ้นหรือซื้อของครั้งละแพ็ค

วิถีชีวิต (Lifestyle) คนในประเทศนี้มีไลฟ์สไตล์อย่างไร เทรนด์การใช้ชีวิตอย่างไร มีทัศนคติต่อการทำงานอย่างไร หรือมีอะไรที่กำลังเป็นกระแสแล้วมีผลต่อธุรกิจอยู่บ้าง เป็นต้น

สังคมชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร ทำให้รู้ว่าสินค้าที่กำลังจะขาย เหมาะที่จะขายในประเทศนี้หรือไม่


Technology

Technology คือ การวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นในด้านเทคโนโลยีในประเทศที่ทำการวิเคราะห์ว่ามีความพร้อมหรือมีประเด็นด้านเทคโนโลยีใดบ้างที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมักจะเป็นการวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้

เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและการเข้าถึงเทคโนโลยี ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศยังใช้เทคโนโลยีแบบไหนกันอยู่ หรือช่องทางในการเข้าถึงสื่อคนในประเทศนั้นเข้าถึงสื่อจากอะไร

การเข้าถึง Internet ในประเทศ (Internet Penetration) ประชาชนในประเทศสามารถเข้าถึง Internet มากน้อยแค่ไหน ซึ่งถ้าหากมีการเข้าถึง Internet มากก็อาจทำให้ธุรกิจสามารถใช้ Internet ลดต้นทุนได้มาก

การวิจัยและพัฒนา มีการส่งเสริมเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาในประเทศนั้นมากน้อยเพียงใด

จำนวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีมีมากน้อยแค่ไหน ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหาได้ง่ายแค่ไหน


นอกจากนี้ PEST Analysis ยังได้รับการต่อยอดให้ครอบคลุมปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่สำคัญมากขึ้นด้วยการเพิ่มปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเพื่อทำให้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกได้กว้างและหลากหลายยิ่งขึ้น อย่างเข่น PESTEL Analysis ที่มีการเพิ่มปัจจัยภายนอกเข้ามาอีก 2 ปัจจัยคือ Environmental และ Legal เข้ามา

Finvestory

บทความเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ในโลกที่ทุกคนต่างลงทุน