Investor Relations คืออะไร? นักลงทุนสัมพันธ์ สำคัญอย่างไร

เผยแพร่เมื่อ

ใน

,
Investor Relations คือ นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทจดทะเบียน ตำแหน่ว หน้าที่ IR คือ

Investor Relations คืออะไร?

Investor Relations คือ นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นส่วนงานของบริษัทจดทะเบียนในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบริษัทกับนักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป้าหมายหลักคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาแก่นักลงทุนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงิน การดำเนินงาน และแนวโน้มของบริษัท

โดยทั่วไปแผนก Investor Relations (นักลงทุนสัมพันธ์) ภายในบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่สื่อสารแบบสองทางกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ผลประกอบการทางการเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และพัฒนาการที่สำคัญอื่น ๆ ของบริษัท

ซึ่งอาจรวมถึงการอัปเดตข้อมูลอย่างเป็นประจำเกี่ยวกับมาตรวัดทางการเงินและการดำเนินงาน ผลประกอบการประจำไตรมาส รายงานประจำปี และการสื่อสารอื่น ๆ ที่ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจอย่างชาญฉลาดว่าจะซื้อ ถือ หรือขายหุ้นของบริษัท

นอกเหนือจากการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนแล้ว Investor Relations หรือนักลงทุนสัมพันธ์ยังทำหน้าที่เป็นกลไกป้อนกลับสำหรับบริษัท ด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและคำติชมจากนักลงทุนเพื่อช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของบริษัทจดทะเบียน

ด้วยการรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ Investor Relations จึงเป็นส่วนงานที่สามารถช่วยสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในบริษัท ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทในที่สุด

นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations : IR) ทำอะไรบ้าง?

ตามที่ได้อธิบายในตอนต้น Investor Relations คือนักลงทุนสัมพันธ์ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น โดยทั่วไปความรับผิดชอบหลักของ Investor Relations ประกอบด้วย:

สื่อสารกับนักลงทุน: ความรับผิดชอบหลักของ Investor Relations หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ คือการให้ข้อมูลที่ทันท่วงทีและถูกต้องแก่นักลงทุนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท กลยุทธ์ทางธุรกิจ และพัฒนาการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเตรียมการนำเสนอ รายงาน และเอกสารอื่น ๆ สำหรับการประชุมและการประชุมนักลงทุน ตลอดจนการตอบข้อซักถามและข้อกังวลของนักลงทุน

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงิน: ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท รวมถึงรายงานรายได้ประจำไตรมาส รายงานประจำปี และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ

ประสานงานกิจกรรมนักลงทุน: จัดระเบียบและประสานงานกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี การประชุมนักลงทุน และกิจกรรมอื่นๆ ที่นักลงทุนสามารถพบปะกับผู้บริหารของบริษัทและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท

สะท้อนความเห็นจากภายนอกสู่ผู้บริหาร: นอกจากการให้ข้อเท็จจริงแล้ว Investor Relations ยังต้องทำหน้าที่ลไกป้อนกลับ จากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท และนำเสนอให้แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท: Investor Relations ที่ดำเนินไปอย่างดีสามารถเพิ่มชื่อเสียงของบริษัทในหมู่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ซึ่งสามารถช่วยดึงดูดนักลงทุนรายใหม่และรักษานักลงทุนรายเดิมไว้ได้

ติดตามเรา:

บทความโดย

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ

เกี่ยวกับ: