Inferior Goods (สินค้าด้อยคุณภาพ) คืออะไร? มีอะไรบ้าง

เผยแพร่เมื่อ

ใน

Inferior Goods คือ สินค้าด้อยคุณภาพ คือ ตัวอย่าง

Inferior Goods คือ สินค้าด้อยคุณภาพ เป็นสินค้าประเภทหนึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการซื้อ (Demand) กับรายได้ของผู้บริโภค (Income) ในทิศทางตรงกันข้ามกัน โดยความต้องการซื้อสินค้าประเภท Inferior Goods (สินค้าด้อยคุณภาพ) จะมากขึ้นเมื่อผู้บริโภครายได้ลดลง และความต้องการซื้อสินค้าจะลดลงเมื่อผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้น

เมื่อผู้บริโภคมีรายได้สูงขึ้น (Income) ปริมาณการซื้อสินค้า (Demand) ของ Inferior Goods จะลดลง (เพราะมีเงิน จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาของถูก)

ถ้าหากผู้บริโภคมีรายได้ลดลง (Income) ปริมาณการซื้อสินค้า (Demand) ของ Inferior Goods จะเพิ่มขึ้น (เพราะไม่มีเงิน จึงจำเป็นต้องซื้อถูกมาใช้อย่างเลี่ยงไม่ได้)

จากความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับอุปสงค์ (Demand) จะเห็นว่า Inferior Goods คือ สินค้าที่ขัดกับพื้นฐานของสินค้าทั่วไปที่เมื่อผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นผู้บริโภคก็จะยิ่งอยากซื้อสินค้านั้นมากขึ้น

โดยความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ (Income) และปริมาณความต้องการซื้อสินค้า (Demand) ของสินค้าประเภท Inferior Goods (สินค้าด้อยคุณภาพ) จะสามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ในลักษณะของ กราฟ Inferior Goods ที่เส้นอุปสงค์ (เส้นสีแดง) จะลาดเอียงจากซ้ายลงไปทางขวา ทำให้มีค่าความชันเป็นลบ

Inferior Goods คือ สินค้าด้อยคุณภาพ กราฟ สินค้า Inferior Good
กราฟ Inferior Goods แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของผู้บริโภคและความต้องการซื้อสินค้าด้อยคุณภาพ

จากกราฟจะเห็นว่าเมื่อระดับรายได้ (Income) ลดลงจากจุด I2 เหลือจุด I1 (เช่นจากเดือนละ 25,000 บาทเหลือ 15,000 บาท) ระดับความต้องการของสินค้าด้อยคุณภาพหรือ Inferior Goods จะเพิ่มขึ้นจากจุด D1 ไปเป็นจุด D2 ในทางกลับกันเมื่อระดับรายได้ของผู้บริโภค (Income) เพิ่มขึ้นจากจุด I1 ไปเป็น I2 ระดับความต้องการสินค้า (Demand) จะลดลงจาก D2 เหลือ D1 

Inferior Goods มีอะไรบ้าง

สินค้าประเภท Inferior Goods คือ สินค้าที่สามารถพบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดยสินค้า Inferior Goods ส่วนใหญ่ก็คือสินค้าที่คนจะซื้อเมื่อรายได้ต่ำ (หรือรายได้ลดลง) และเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่งก็จะเลิกซื้อสินค้าเหล่านี้

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เมื่อมีรายได้ลดลงหรือเงินเหลือน้อยลง ผู้บริโภคบางคนอาจหันไปบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแทนอาหารมื้อแพง ๆ ทำให้ปริมาณความต้องการซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันเมื่อผู้บริโภคมีเงินมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งก็จะเลิกทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

สินค้า House Brand หรือ Own Brand ของห้างฯ เช่น การเปลี่ยนไปซื้อผงซักฟอกยี่ห้อของห้างที่ราคาถูกกว่า แทนผงซักฟอกชื่อดังของผู้ที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ลดลงจนทำให้ต้องประหยัดกว่าเดิม

TV ขาวดำ ในยุคที่ TV สียังเป็นทางเลือก เมื่อผู้บริโภคมีแนวโน้มที่รายได้จะลดลงหรือมีรายได้ต่ำ ผู้บริโภคจะเลือกซื้อ TV ขาวดำแทน TV สีที่มองว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นจากราคาที่แพงกว่า

ติดตามเรา:

บทความโดย

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ

เกี่ยวกับ: