• Post category:Investment

DE Ratio คือ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เปรียบเทียบกันระหว่างส่วนของเจ้าของกับหนี้สินทั้งหมดของบริษัท โดยอัตราส่วน Debt to Equity Ratio หรือ DE Ratio คืออัตราส่วนที่แสดงว่าบริษัทมีหนี้สินกี่เท่าของส่วนของเจ้าของหรือทุนของบริษัท

Debt to Equity Ratio คืออัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์การเงินของบริษัท ว่าบริษัทก่อหนี้เกินตัวหรือไม่และใช้อัตราส่วนในการพิจารณาว่าบริษัทยังมีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่ในกรณีที่บริษัทขอกู้ในมุมมองของผู้ให้กู้อย่างธนาคารพาณิชย์

ค่า DE Ratio หรือ Debt to Equity Ratio ที่ได้ควรมีค่าน้อยกว่า 1 และยิ่งมีค่าที่น้อยยิ่งเป็นค่าที่ดี การที่ DE Ratio น้อยกว่า 1 หมายความว่าบริษัทมีภาระหนี้สินอยู่น้อยกว่าทุนของบริษัท และยิ่งทำให้บริษัทมีโอกาสกู้ได้มากกว่าจากการที่บริษัทมีภาระหนี้สินอยู่น้อย

ในทางกลับกันค่า DE Ratio มากกว่า 1 หมายความว่าบริษัทมีหนี้สินรวมมากกว่าส่วนของเจ้าของ ซึ่งหมายถึงโอกาสที่บริษัทจะไม่สามารถจ่ายหนี้ได้มีอยู่สูง นอกจากนี้ยังส่งผลให้ธนาคารปล่อยกู้ได้ยากขึ้นเพราะมองว่าบริษัทมีหนี้เยอะอยู่แล้วโอกาสใช้หนี้ไม่ไหวจึงสูงตาม

วิธีคำนวณ DE Ratio

DE Ratio หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสามารถคำนวณได้จากการนำหนี้สินทั้งหมดของบริษัทหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น (จากงบแสดงฐานะการเงิน) ตามชื่อ Debt to Equity Ratio

Debt to Equity Ratio = หนี้สินรวม ÷ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ตัวอย่างเช่น บริษัท FVST มีหนี้สินรวม 3,000 บาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,000 บาท

Debt to Equity Ratio = 3,000 ÷ 6,000

ดังนั้น บริษัท FVST มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของหรือ DE Ratio คือ 0.5 เท่า หมายความว่าบริษัทมีหนี้สินทั้งหมด 0.5 เท่าเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือบริษัท FVST มีหนี้สิน 0.5 บาทต่อสินทรัพย์ 1 บาท

Finvestory

บทความเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ในโลกที่ทุกคนต่างลงทุน