Credit Rating คืออะไร? อันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้บอกอะไร

เผยแพร่เมื่อ

ใน

Credit Rating คือ อันดับ พันธบัตร ตราสารหนี้ หุ้นกู้ Rating

Credit Rating คือ อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ที่ใช้แสดงระดับความสามารถในการชำระหนี้โดยประเมินจากความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ โดยทั่วไปจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ A ถึง D ในการบอกความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ โดย Credit Rating ระดับ D จะมีความน่าเชื่อถือต่ำที่สุด และ A มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด

ระดับความน่าเชื่อถือ Credit Rating เป็นสิ่งที่ใช้บอกว่าตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้มากน้อยเพียงใด โดย Credit Rating จะถูกจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือ Credit Rating Agency (CRA) อย่างบริษัท Standard & Poor’s ที่เป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศอเมริกา หรือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ จำกัด ในประเทศไทย

นอกจากนี้ ผลตอลแทนของตราสารหนี้ก็จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับระดับ Credit Rating ตราสารหนี้ โดย Credit Rating ต่ำที่สุดจะให้ผลตอบแทนสูงที่สุด (แลกกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้) ส่วนตราสารหนี้ที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุดจะให้ผลตอบแทนต่ำที่สุด เนื่องจากแทบไม่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้

Credit Rating มีอะไรบ้าง

Credit Rating สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามระดับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ ได้แก่ Credit Rating กลุ่มที่มีความน่าเชื่อถือสูง ที่ความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ต่ำแต่ให้ผลตอบแทนต่ำ และ Credit Rating กลุ่มที่มีความน่าเชื่อถือต่ำ ที่ความเสี่ยงในการผิดนัดชำหนี้สูงแต่ให้ผลตอบแทนสูง

ตราสารหนี้กลุ่ม Credit Rating ความเสี่ยงต่ำที่ให้ผลตอบแทนต่ำ คือ Credit Rating ตั้งแต่ AAA ลงไปจนถึง BBB

  • AAA คือ Credit Rating ของหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด
  • AA คือ ความเสี่ยงต่ำมาก
  • คือ ความเสี่ยงต่ำ
  • BBB คือ ความเสี่ยงปานกลาง และเป็น Credit Rating ความเสี่ยงสูงสุดของกลุ่ม Credit Rating ความเสี่ยงต่ำ
Credit Rating คือ อันดับความน่าเชื่อถือ ตราสารหนี้ Credit Rate หุ้นกู้
ระดับความเสี่ยง (Risk) และผลตอบแทน (Return) ของ Credit Rating ในแต่ละระดับ

ตราสารหนี้กลุ่ม Credit Rating ความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูง คือ Credit Rating ตั้งแต่ BB ลงไปจนถึง D ที่อยู่ในสถาณะผิดนัดชำระหนี้ (Default)

  • BB คือ Credit Rating ความเสี่ยงสูง แต่เป็นระดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในกลุ่มความเสี่ยงสูง
  • B คือ ความเสี่ยงสูงมาก
  • C คือ Credit Rating ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด
  • D คือ Default เป็นตราสารหนี้ที่อยู่ในสถาณะผิดนัดชำระหนี้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตราสารหนี้ในกลุ่มที่มีความน่าเชื่อถือต่ำจะให้ผลตอบแทนที่สูงกับนักลงทุน แต่ตราสารหนี้จำนวนไม่น้อยที่ Credit Rating ต่ำ (โดยเฉพาะหุ้นกู้) มักจะลงเอยที่การผิดนัดชำระหนี้ ส่งผลให้ตราสารหนี้ในกลุ่ม Credit Rating ผลตอบแทนจะสูงไม่ได้รับความนิยมเหมือนกับสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงอื่น ๆ

นอกจากนี้ ในบางบริษัทจัดอันดับ Credit Rating อาจเพิ่มเครื่องหมาย + และเครื่องหมาย – เข้าไปท้ายตัวอักษร เช่น AAA+ เพื่อทำให้สามารถแยกอันดับ Credit Rating ได้ละเอียดและกว้างยิ่งขึ้น

ติดตามเรา:

บทความโดย

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ

เกี่ยวกับ: