• Post category:Business

วัฒนธรรมองค์กร คืออะไร?

วัฒนธรรมองค์กร คือ วัฒธรรมเฉพาะกลุ่มที่เกิดขึ้นภายในแต่ละองค์กรซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากทั้งวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในองค์กรหรือจากการที่ตัวองค์กรสร้างขึ้นมาเอง โดยสิ่งที่จัดว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ได้แก่ ค่านิยม แนวคิด และแนวทางปฏิบัติของแต่ละองค์กร

วัฒนธรรม คือ สิ่งที่เป็นรากฐานและเป็นตัวกำหนดทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม สำหรับวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) เองก็ไม่ต่างกัน เพียงแต่มีขอบเขตที่เล็กลงมาจากในระดับประเทศเหลือเพียงแค่ในสังคมขององค์กร และในเมื่อองค์กรจะต้องตั้งขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งมาก่อนทำให้วัฒนธรรมองค์กรมักจะมีความใกล้เคียงกับพื้นฐานวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ที่บริษัทตั้งอยู่

ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) คือการที่เป็นสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อแนวคิด พฤติกรรม และรูปแบบการทำงานภายในองค์กร ซึ่งเป็นสาเหตุให้หลายองค์กรพยายามที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาเพื่อทำให้ทิศทางขององค์กรเป็นไปตามที่ต้องการ (แทนที่จะปล่อยให้พนักงานสร้างขึ้นมาเองแบบสุ่ม)

โดยผลการวิจัยของ James L. Heskett จากมหาวิทยาลัย Harvard พบว่าวัฒนธรรมองค์กรสามารถทำให้เกิดความแตกต่างของประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้มากถึง 20 – 30% เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ไม่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน

วัฒนธรรมองค์กรเกิดจากอะไร

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จาก 6 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่

  1. Vision (วิสัยทัศน์)
  2. Value (ค่านิยมขององค์กร)
  3. Practices (แนวปฏิบัติของบริษัท)
  4. Narrative (เรื่องราวขององค์กร)
  5. People (คนในองค์กร)
  6. Place (สถานที่ตั้งองค์กร)

Vision (วิสัยทัศน์) เพราะวิสัยทัศน์หรือ Vision คือสิ่งที่กำหนดทิศทางขององค์กร ทำให้ภาพรวมการดำเนินงานและพฤติกรรมของคนในองค์กรจะมีแนวโน้มไปตามทิศทางขององค์กร ตัวอย่างเช่น องค์กรที่ต้องการเป็นที่หนึ่งในการแข่งขัน ก็มักจะเป็นองค์กรที่มีการเสนอแนวคิดใหม่ ๆ สำหรับการวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำ

Value (ค่านิยมขององค์กร) เพราะค่านิยมขององค์กรเป็นสิ่งที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ตั้งค่านิยมขององค์กรขึ้นมาเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานว่าต้องปฏิบัติอย่างไรกับลูกค้า

Practices (แนวปฏิบัติของบริษัท) เช่น ถ้าหากว่ามีนโยบายว่าเป็นองค์กรที่ไม่สนใจเรื่องความอาวุโส พนักงานก็จะมีแนวโน้มที่จะกล้าออกความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและปฏิเสธสิ่งที่ประสิทธิภาพต่ำ

Narrative (เรื่องราวขององค์กร) องค์กรที่มีประวัติที่เป็นเอกลักษณ์หรือมีเรื่องราวที่ไม่เหมือนใครก็เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างวัฒนธรรม เช่น Coca-Cola ที่มีพิพิธภัณฑ์ World of Coke ในแอตแลนตาที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานขององค์กร

People (คนในองค์กร) เพราะวัฒธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากคน ทำให้หลายองค์กรมีการคัดเลือกพนักงานให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร

Place (สถานที่ตั้งองค์กร) ที่ตั้งขององค์กรเองก็มีผลกับวัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมของคนในองค์กร เช่น บริษัทเทคโนโลยีมักจะตั้งอยู่ใน Silicon Valley เพราะนอกจากจะหาพนักงานง่าย สิ่งแวดล้อมของ Silicon Valley ยังช่วยกระตุ้นพนักงานด้วยการอยู่ท่ามกลางบริษัทชั้นนำ

ข้อมูลอ้างอิงจาก: Harvard Business School, Harvard Business Review, GreedisGoods

Finvestory

บทความเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ในโลกที่ทุกคนต่างลงทุน