Corporate Culture คืออะไร? เกิดขึ้นได้อย่างไร

เผยแพร่เมื่อ

ใน

วัฒนธรรมองค์กร คือ Corporate Culture คือ อะไร วัฒนธรรมองค์กร เกิดจากอะไร

Corporate Culture คืออะไร?

Corporate Culture คือ วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นวัฒธรรมเฉพาะกลุ่มที่เกิดขึ้นภายในแต่ละองค์กร ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กรโดยอาจเกิดได้จากวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในองค์กรหรือจากการที่ตัวองค์กรสร้างขึ้นมาเอง

สิ่งที่จัดว่าเป็น Corporate Culture ได้แก่ ค่านิยม แนวคิด และแนวทางปฏิบัติของแต่ละองค์กร

ความสำคัญของ Corporate Culture คือ การที่เป็นสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อแนวคิด พฤติกรรม และรูปแบบการทำงานภายในองค์กร เป็นสาเหตุให้หลายองค์กรพยายามที่จะสร้าง Corporate Culture ขึ้นมาเพื่อทำให้ทิศทางขององค์กรเป็นไปตามที่ต้องการ (แทนที่จะปล่อยให้พนักงานสร้างขึ้นมาเองแบบกำหนดอะไรไม่ได้)

โดยผลการวิจัยของ James L. Heskett จากมหาวิทยาลัย Harvard พบว่าวัฒนธรรมองค์กรสามารถทำให้เกิดความแตกต่างของประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้มากถึง 20 – 30% เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ไม่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน

Corporate Culture เกิดจากอะไรได้บ้าง

Corporate Culture เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จาก 6 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่

  1. Vision (วิสัยทัศน์)
  2. Value (ค่านิยมขององค์กร)
  3. Practices (แนวปฏิบัติของบริษัท)
  4. Narrative (เรื่องราวขององค์กร)
  5. People (คนในองค์กร)
  6. Place (สถานที่ตั้งองค์กร)

Vision (วิสัยทัศน์) เพราะวิสัยทัศน์คือสิ่งที่กำหนดทิศทางให้ภาพรวมการดำเนินงานและพฤติกรรมของคนในองค์กรจะมีแนวโน้มไปตามทิศทางขององค์กร เช่น องค์กรที่ต้องการเป็นที่หนึ่งมักจะเป็นองค์กรที่มีการเสนอแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำ

Value (ค่านิยมขององค์กร) เพราะค่านิยมขององค์กรเป็นสิ่งที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ตั้งค่านิยมขององค์กรขึ้นมาเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานว่าต้องปฏิบัติอย่างไรกับลูกค้า

Practices (แนวปฏิบัติของบริษัท) เช่น ถ้าหากว่ามีนโยบายว่าเป็นองค์กรที่ไม่สนใจเรื่องความอาวุโส พนักงานก็จะมีแนวโน้มที่จะกล้าออกความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและปฏิเสธสิ่งที่ประสิทธิภาพต่ำ

Narrative (เรื่องราวขององค์กร) องค์กรที่มีประวัติที่เป็นเอกลักษณ์หรือมีเรื่องราวที่ไม่เหมือนใครก็เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างวัฒนธรรม เช่น Coca-Cola ที่มีพิพิธภัณฑ์ World of Coke ในแอตแลนตาที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานขององค์กร

People (คนในองค์กร) เพราะวัฒธรรมเกิดขึ้นได้จากคน ทำให้หลายองค์กรมีการคัดเลือกพนักงานให้เข้ากับ Corporate Culture

Place (สถานที่ตั้งองค์กร) ที่ตั้งขององค์กรเองก็มีผลกับ Corporate Culture และพฤติกรรมของคนในองค์กร เช่น บริษัทเทคโนโลยีมักจะตั้งอยู่ใน Silicon Valley เพราะนอกจากจะหาพนักงานง่าย สิ่งแวดล้อมของ Silicon Valley ยังช่วยกระตุ้นด้วยการอยู่ท่ามกลางบริษัทชั้นนำ

ข้อมูลอ้างอิงจาก: Harvard Business School, Harvard Business Review, GreedisGoods

ติดตามเรา:

บทความโดย

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ

เกี่ยวกับ: