CMO คืออะไร? ตำแหน่ง Chief Marketing Officer รับผิดชอบอะไรบ้าง

เผยแพร่เมื่อ

ใน

CMO คือ ความรับผิดชอบ ตำแหน่ง Chief Marketing Officer คือ ตำแหน่ง CMO

CMO คืออะไร?

CMO คือ Chief Marketing Officer หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบภาพรวมด้านการตลาดขององค์กรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การสร้างแบรนด์ การโฆษณา การวิจัยตลาด และการประชาสัมพันธ์

ตำแหน่ง CMO มีบทบาทสำคัญในการทำให้ธุรกิจเติบโตผ่านการส่งเสริมการตลาดด้วยวิธีต่าง ๆ และการสร้างการรู้แบรนด์ (Branding Awareness) เพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักและสนใจที่จะผลิตสินค้าหรือบริการขององค์กร รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตำแหน่ง CMO รับผิดชอบอะไรบ้าง?

CMO หรือ Chief Marketing Officer คือ ตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารภาพรวมด้านการตลาดขององค์กร ทำให้โดยทั่วไปหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของ CMO อาจแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรตามลักษณะของวิธีทางการตลาดที่ธุรกิจนั้นใช้

แต่โดยทั่วไป CMO มักจะมีขอบเขตความรับผิดชอบในลักษณะ ดังนี้:

กำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาดและแบรนด์ในภาพรวม ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่องค์กรต้องการ รวมถึงควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายการตลาดในภาพรวม และประสานงานกับส่วนงานอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากำลังเดินทางไปยังทิศทางเดียวกัน

สร้างแบรนด์ (Branding) กำหนดทิศทาง สร้าง รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของแบรนด์ รวมถึงการทำให้แน่ใจว่าเอกลักษณ์ของแบรนด์นั้นสอดคล้องกันในทุกช่องทางการตลาดและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

จัดสรรงบประมาณทางการตลาดโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้งบประมาณทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การวิจัยตลาด (Market Research) เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขัน เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการตลาดอย่างเหมาะสมที่สุด

การสร้างแคมเปญการตลาด เลือก วางแผน และควบคุมการดำเนินการแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างโอกาสในการขาย และเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร รวมถึงติดตามวัดผลและวิเคราะห์ผลที่ได้รับหลังจากได้ลงมือดำเนินกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ไปแล้ว

ธุรกิจแบบไหนบ้างมี CMO

โดยทั่วไป CMO หรือ Chief Marketing Officer คือตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่สามารถพบได้ในบริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมการตลาด

สำหรับธุรกิจที่มักจะต้องการ CMO ได้แก่ ธุรกิจในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการแข่งขันรุนแรง, ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภค, ธุรกิจบริการทางการเงิน, อุตสาหกรรมสินค้าฟุ่มเฟือย, และธุรกิจท่องเที่ยว

ในทางกลับกันในบริษัทขนาดเล็กและบริษัทขนาดกลางหลายบริษัทที่ไม่มีตำแหน่ง CMO อยู่ หน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวอาจรวมอยู่กับ CEO (Chief Executive Officer)

ติดตามเรา:

บทความโดย

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ

เกี่ยวกับ: