• Post category:Investment

กราฟแท่งเทียน คืออะไร?

กราฟแท่งเทียน คือ กราฟรูปแบบหนึ่งที่คิดค้นขึ้นโดยพ่อค้าข้าวญี่ปุ่นเมื่อประมาณ 200 ปีก่อน โดยกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) ถูกเรียกว่าแท่งเทียนเนื่องจากแต่ละแท่งของกราฟมีรูปร่างเหมือนเทียนจากเล่มเทียนและไส้เทียน

ซึ่งกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) เป็นหนึ่งในกราฟที่นักลงทุนนำมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาสินทรัพย์ด้วยกราฟร่วมกับ Indicator อื่น ๆ

แท่งเทียนในกราฟแท่งเทียนบอกอะไร?

แต่ก่อนที่จะเข้าใจกับกราฟแท่งเทียนหรือแนวโน้มที่กราฟแท่งเทียนแสดงให้เห็น อันดับแรกต้องเริ่มจากเข้าใจแท่งเทียนแต่ละแท่ง (Candlestick) ที่ประกอบกันกลายเป็นกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) ที่แสดงแนวโน้มราคา

โดยแท่งเทียน (Candlestick) ที่อยู่ในกราฟแท่งเทียนแต่ละแท่งจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เล่มเทียน และไส้เทียนที่ยื่นออกมาด้านบนและด้านล่าง

ตัวอย่างหน้าตาของ Candlestick หรือ แท่งเทียน ที่อยู่ในกราฟแท่งเทียน

และแต่ละแท่งเทียนจะบอกราคาเปิด/ปิดในแต่ละวัน, ราคาสูงสุด/ราคาต่ำสุดของวัน, และราคาเปรียบเทียบระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (วันนี้เป็นบวกหรือลบ)

ไส้เทียน (ขีดตรงสีดำที่ยื่นออกมาจากตัวแท่งเทียน)

  • ไส้เทียนขีดด้านบน คือ ราคาสูงที่สุดของวัน
  • ไส้เทียนขีดด้านล่าง คือ ราคาต่ำที่สุดของวัน

ตัวแท่งเทียน (สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งที่มีสีเขียวหรือแดง)

  • สีเขียว (บางครั้งอาจเป็นสีขาวหรือสีอ่อน) หมายความว่า ราคาปิดวันนั้นสูงกว่าราคาเปิด
  • สีแดง (บางครั้งอาจเป็นสีดำหรือสีเข้ม) หมายความว่า ราคาปิดวันนั้นต่ำกว่าราคาเปิด

ในกรณีที่แท่งเทียน (Candlestick) เป็นสีเขียว (ราคาปิดวันนั้นสูงกว่าราคาเปิด)

  • ด้านบนสุดของแท่งเทียน จะตรงกับ ราคาปิด
  • ด้านล่างสุดของแท่งเทียน จะตรงกับ ราคาเปิด

ในกรณีที่แท่งเทียน Candlestick เป็นสีแดง (ราคาปิดวันนั้นสูงกว่าราคาเปิด)

  • ด้านบนสุดของแท่งเทียน จะตรงกับ ราคาเปิด
  • ด้านล่างสุดของแท่งเทียน จะตรงกับ ราคาปิด

Finvestory

บทความเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ในโลกที่ทุกคนต่างลงทุน