• Post category:Economics

Bank Run คืออะไร?

Bank Run คือ สถานการณ์ที่ลูกค้าจำนวนมากของธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ถอนเงินฝากพร้อมกันเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของธนาคาร จนนำไปสู่ปัญหาของสภาพคล่องของธนาคาร

โดย Bank Run สามารถเกิดขึ้นได้หากลูกค้าของธนาคาร (ผู้ฝากเงิน) เชื่อว่าธนาคารอาจล้มละลายหรือมูลค่าของเงินฝากอาจตกอยู่ในความเสี่ยง จึงรีบมาถอนเงินออกจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

เมื่อการ Bank Run เริ่มต้นขึ้น มักเกิดขึ้นในระดับที่ควบคุมไม่ได้และเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากลูกค้าถอนเงินฝากมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจทำให้ธนาคารล้มละลายได้ในท้ายที่สุดหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

Bank Run เกิดขึ้นได้อย่างไร?

Bank Run สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อลูกค้าจำนวนมากของธนาคารหรือสถาบันการเงินถอนเงินฝากพร้อมกันเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของธนาคาร สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้หากผู้ฝากเชื่อว่าธนาคารอาจล้มละลายหรือมูลค่าของเงินฝากอาจตกอยู่ในความเสี่ยง

โดยมีหลายปัจจัยที่สามารถกระตุ้นผู้ฝาก ซึ่งนำไปสู่การเกิด Bank Run ได้แก่:

  • ข่าวลือหรือข่าวเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินหรือการล้มละลายของธนาคาร
  • ขาดความมั่นใจในการบริหารหรือความเป็นผู้นำของธนาคาร
  • ข่าวเชิงลบหรือข่าวลือเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือการลงทุนของธนาคาร
  • ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วไปหรือวิกฤตการเงิน

นอกจากนี้ อีกสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักเอาไว้ว่า Bank Run สามารถเกิดขึ้นได้กับธนาคารใดก็ตาม แม้แต่กับธนาคารที่ดูมีสุขภาพทางการเงินแข็งแรงก็ตาม เพราะถ้าหากมีการรับรู้ถึงวิกฤตหรือความตื่นตระหนกในตลาดและผู้ฝากเงินสูญเสียความมั่นใจในระบบการเงิน สุดท้ายผู้ฝากก็จะแห่มาถอนเงินจนนำไปสู่ Bank Run ในท้ายที่สุดอยู่ดี

ผลกระทบจาก Bank Run

ผลที่ตามมาจากการ Bank Run ของธนาคารอาจส่งผลรุนแรงต่อทั้งตัวธนาคารเองและเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่:

การล้มละลายของธนาคาร: Bank Run อาจทำให้ธนาคารล้มละลายได้หากธนาคารมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อความต้องการถอนเงินของผู้ฝาก ซึ่งการที่ธนาคารล้มละลายก็จะส่งผลถึงการสูญเสียเงินออมของผู้ฝากด้วยเช่นกัน หรือแม้กระทั่งมีผลกระทบแบบโดมิโนระหว่างธนาคารด้วยกันเอง

การสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบการเงิน: การเกิด Bank Run ในธนาคารหนึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบการเงิน ซึ่งอาจทำให้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ เกิดการ Bank Run ตามมา

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ: Bank Run ที่ลุกลามไปสู่วงกว้างอาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เนื่องจากอาจทำให้ความอยากให้สินเชื่อของสถาบันการเงินลดลงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง

การแทรกแซงของรัฐบาล: ในบางกรณี Bank Run อาจนำไปสู่การแทรกแซงของรัฐบาล เช่น การให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคารกลางอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต

การสูญเสียงาน: ท้ายที่สุดคือการสูญเสียงานของพนักงานที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินล้มละลาย รวมทั้งในกรณีที่ธนาคารอื่น ๆ ต้องลดพนักงานลงเพื่อลดต้นทุน

โดยสรุป Bank Run ของธนาคารหรือสถาบันการเงินอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทั้งผู้ฝากเงินรายบุคคลและเศรษฐกิจโดยรวม และอาจนำไปสู่วิกฤตการเงิน (Financial Crisis) หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

Finvestory

บทความเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ในโลกที่ทุกคนต่างลงทุน